wz
 Uzemnění hromosvodu 
Revize hromosvodu Revizní technik hromosvodů Reference Revize Hromosvodu Kontakt revizní technik Termíny revize hromosvodu Hromosvody
Uzemnění hromosvodu Cena revize Ochrana před Bleskem vnější ochrana vnitřní ochrana ČSN 341390 ČSN 62305-1 ČSN 62305-2 ČSN 62305-3 ČSN 62305-4 zákony hromosvody nařízení vlády blesky vyhlášky hromosvod
Specializace na revize Praha
Uzemnění hromosvodu
Ochrana před bleskem Středočeský kraj

Revize hromosvodu Praha
Revize uzemnění
Revize hromosvodů Praha 5
Elektro revize Praha
Revize hromosvodu Praha 6
Ochrana před bleskem 

Bleskosvod
Vnější ochrana před bleskem Praha a okolí Prahy

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

kontakt revize

Provádím
Pravidelné a Výchozí Revize
Revize Elektro
Revize elektrických zařízení
Revize elektrických spotřebičů
Elektro revize uzemnění
Revize elektroinstalace
Revize elektro spotřebičů
Cena revize elektro nářadí
Ochrana před bleskem
Revize elektropřístrojů
Revize pracovních strojů Cena revize elektro
Revize rozvaděčů
Revize ručního nářadí
Elektroinstalace
Kontakt revizní technik
Revize elektřiny
Revize hromosvody
Revizní technik hromosvodů
Elektrorevize

Uzemnění a ochrana před bleskem
Funkce uzemnění hromosvodu -pošlete poptávku -  mail na revizního tehcnika

Rozsah činnosti - Revize hromosvodů- revize elektrospotřebičů- revize elektroinstalace -  telefon

Důležitost uzemnění hromosvodu

 • UZEMNĚNÍ HROMOSVODU-  je nejdůležitější částí hromosvodní soustvy, na dobrém uzemnění záleží zda svede do země zaachcený výboj bez dalších případných nepříznivých důsledků pro chráněný objekt. Uzemnění dělíme podle provedení na dva základní druhy-uzemnění provedené ze samostatných jednotlivých zemníčů-uzemněňovací soustavu, soustava nejčstěji provedena v základu objektu nebo jako obvodové vedení.

Druhy zemničů

 • Zemnič typu A- co lze považovat za uspořádání A. Je to vodorovný nebo svislý zemnič instalovaný vně chráněného objektu. Tyto zemniče musí být pro ja objekt minimálně dva. Každý objekt musí mít minimálně dva svody .. V závislosti na požadované třídě ochrany před bleskem LPS (Lightning Protection System, systém ochrany před bleskem) pro  objekt je odpovídajícím způsobem požadována i kvalita uzemňovací soustavy. 
 • Zemnič typu B-provedení uzemňovací soustavy v základu nebo po obvodu objektu.Toto uspořádání je výhodnější oproti typu A. Nejdůležitější je, že je možné celkem jednoduše zajistit správné a kvalitní ekvipotenciální vyrovnání objektu.  Je uložen minimálně z 80% své délky v zemině kolem objektu nebo je uložen v základech. Zemniče, které jsou uloženy v betonu, je vhodné doplnit na mřížové. Pro ochranu před bleskem se jednoznačně dává přednost společné soustavě uzemnění objektu, která je vhodná například pro ochranu před bleskem, ale i pro silnoproudé a telekomunikační systémy. Podrobnosti o provedení uzemnění z hlediska vnější ochrany před bleskem (vnější LPS) najdete v harmonizované ČSN EN 62305-3 (norma nahrazuje českou technickou normu ČSN 34 1390). Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními větší než 5m.

Revize uzemnění hromosvodu

Během periodických revizí je důležité kontrolovat následující:
 • Zhoršení a korozi součástí  jímací soustavy, vodičů a spojů;
 • Korozi zemničů;
 • Hodnotu zemního odporu uzemňovací soustavy;
 • Stav spojů, ekvipotenciální pospojování a uchycení.
Během instalace nových soustav hromosvodu:
 • Během provedení stavby, aby bylo možno zrevidovat uložený zemnič;
 • Po instalaci LPS;
 • Periodicky v intervalech stanovených s ohledem na vlastnosti chráněné stavby, například korozní problémy a třídu LPS;
 • Po změnách nebo opravách, nebo je-li známo že do stavby udeřil blesk.

Informace pro revizi uzemnění hromosvodu

Důležitým podkladem pro revizi hromosvodů je dokumentace soustavy hromosvodů Z projektové dokumentace revizní tech­nik zjistí, zda je uzemňovací soustava typu A (ČSN 62305-3, čl. 5.4.2.1) nebo typu B (ČSN 62305-3, čl. 5.4.2.2). Uspořádání typu A obsahuje vodorovný nebo svislý zem­nič, který je instalován vně chráněné stavby. Tento zemnič musí být uložen v zemi s hor­ním koncem minimálně 0,5 m nad povrchem a pokud možno co nejrovnoměrněji rozdělen, aby se v zemi snížily účinky elektrické vazby. Uspořádání typu B obsahuje buď obvodový zemnič vně chráněného objektu (minimálně 80 % jeho celkové délky musí být uloženo v zemině), nebo základový zemnič. Zemnič by měl být uložen v hloubce minimálně 0,5 m v zemi a ve vzdálenosti asi 1 m od vnější zdi objektu. V revizní zprávě je nutné uvést, jaký typ uzemňovací soustavy byl pro revidovaný objekt použit.

 


BANKY| CESTOVKY | AUTO | ENERGIE SLUNCE | TEPELNÁ ČERPADLA| LED ZDROJE | Energie | Pneumatiky | Databáze | Tepelná čerpadla| Obklady | Sklenářství | Elektrické topení| Radonový průzkum