wz
Termín Revize Hromosvodů dle Norem 
Revize hromosvodu Revizní technik hromosvodů Reference Revize Hromosvodu Kontakt revizní technik Termíny revize hromosvodu Hromosvody
Uzemnění hromosvodu Cena revize Ochrana před Bleskem vnější ochrana vnitřní ochrana ČSN 341390 ČSN 62305-1 ČSN 62305-2 ČSN 62305-3 ČSN 62305-4 zákony hromosvody vyhlášky hromosvod
Specializace na revize Praha
Termín revize hromosvodu
Ochrana před bleskem Středočeský kraj

Revize hromosvodu Praha
Revize uzemnění
Revize hromosvodů Praha 5
Elektro revize Praha
Revize hromosvodu Praha 6
Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem Praha
Vnější ochrana před bleskem Praha a okolí Prahy

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

kontakt revize

Provádím
Pravidelné a Výchozí Revize
Revize Elektro
Revize elektrických zařízení
Revize elektrických spotřebičů
Termíny revize hromosvodu
Revize elektroinstalace
Revize elektro spotřebičů
Cena revize elektro nářadí
Ochrana před bleskem
Revize elektropřístrojů
Revize pracovních strojů Cena revize elektro
Revize rozvaděčů
Revize ručního nářadí
Elektroinstalace
Kontakt revizní technik
Revize elektřiny
Revize hromosvody
Revizní technik hromosvodů
Elektrorevize

Termín pravidelné revize hromosvodu - cena revizedohodou - neplátce DPH
Termíny pro revize hromosvodů Praha a okolí Prahy -pošlete poptávku - mail na revizního tehcnika

Rozsah činnosti - Revize hromosvodů- revize elektrospotřebičů- revize elektroinstalace -  telefon

REVIZE hromosvodů - DLE dle ČSN EN 62305 

Termíny pro revize těchto systémů ochrany před bleskem se stanovují dle zařazení do příslusné hladiny ochrany objektu, tuto hladinu stanovuje projektová dokumetace tohoto systému. Jednotlivé termíny jsou uvedeny v normě ČSN EN 62305-3, tabulka E.2.
 1. Termín 2 let pro objekty s hladinou ochrany (LPL) I. a II.
 2. Termín 4 let pro objekty s hladinou ochrany (LPL) III. a IV.

Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305:

Ochranná úrověň Vizuální kontrola
Celková revize
I
II
1 ROK
2 ROKY
III
IV 2 ROKY
4 ROKY

Vizuální kontrola hromosvodu ČSN 62305

Vizuální kontroly dle ČSN 62306 by měla zohlednít změny nebo poškození mezi provedením pravidelné revize hromosvodu:
- nebyly provedeny v meziobdobí změny ovlivňující funkci soustavy hromosvoodu;
- soustava LPS je v dobrém stavu -nejsou žádné uvolněné spoje a žádná náhodná přerušení vodičů LPS a spojů;
- žádná část systému není poškozena korozí, zvláště na úrovni terénu; všechny viditelné uzemňovací přívody jsou nedotčeny (funkční);
- všechny viditelné vodiče a systémové součásti jsou uchyceny na montážní plochy a součásti, které poskytují mechanickou ochranu, jsou neporušeny (funkční) a nacházejí se na správném místě;
- nebyly provedeny žádné další dodatky nebo alternativy chráněné stavby, které by vyžadovaly dodatečnou ochranu;
- nebyl zaznamenán žádný náznak škody hromosvodu (LPS), přepěťového ochranného zařízení (dále SPD) nebo jakéhokoli vybavení pojistek, které chrání SPD;
- jsou vodiče pospojování instalovány a nepoškozeny uvnitř stavby (funkční);  jsou dodržovány dostatečné vzdálenosti;

Povinnost instalace ochrany před bleskem

V případě rodinného domu platí to samé jako v případě jakékoliv jiné stavby. Každý, kdo staví musí respektovat stavební zákon183/2006 Sb.a prováděcí vyhl.268/2009 Sb. Ochrana před bleskem
(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit 
 • . .a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo.stavbě pro větší počet zvířat,
 • b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,
 • c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,
 • d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,
 • e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,
 • .f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže. 
(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.
(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.

Termíny revize hromosvodů dle ČSN 341390

REVIZE hromosvodů - 5 ROKY / většina běžných objektů /

REVIZE hromosvodů - 2 ROKY / objekty z C1,2,3 - 2 roky /

REVIZE hromosvodů - PO ZÁSAHU BLESKU DO OBJEKTU

Príklad zatřídení objektu: třída LPS

trída LPS – císlo oznacující zatrídení LPS podle ochranné úrovne pred bleskem, pro kterou je navržen.
 • I nemocnice, banky, stanice mobilních operátoru, vodárny, elektrárny
 • II školy, supermarkety, katedrály
 • III rodinné domy a obytné domy se standardní výbavou, zemedelské objekty
 • IV objekty a haly bez výskytu osob a vnitrního vybavení
- zóna ochrany pred bleskem LPZ (Lichting Protection Zone) - zóna, ve které je definováno
elektromagnetické prostredí. Hranice zón nemusí být hmotné hranice, napr. steny, podlaha
nebo strop.

Typy rizika „R“ hromosvodu:

 • R1 riziko ztrát na lidských životech
 • R2 riziko ztrát na verejných službách
 • R3 riziko ztrát na kulturním dedictví
 • R4 riziko ztrát ekonomických hodnot
Každé riziko je součtem jeho součástí rizika. Pri výpoctu rizika mohou být soucástí rizika seskupeny podle príciny poškození a typu škody.
Pro každý typ ztráty je skutecné riziko souctem ruzných složek rizik Rx.

Při ochrane objektu pred bleskem musí být riziko R sníženo na nebo pod prípustné riziko RT, to znamená, že musí platit:

R menší než RT

Typické hodnoty pro prípustné riziko RT:

 • Ztráty na lidských životech nebo trvalé úrazy 10-5
 • Ztráta verejné služby 10-3
 • Ztráta kulturního dedictví 10-3
Vyskytne-li se v prípade chránené stavby jedno z techto rizik, musí být dodržena hodnota

Soustava uzemnění hromosvodu

Uzemnění hromosvodu je nejdůležitější částí hromosvodní soustvy, na dobrém uzemnění záleží zda svede do země zaachcený výboj bez dalších případných nepříznivých důsledků pro chráněný objekt. Uzemnění dělíme podle provedení na dva základní druhy-uzemnění provedené ze samostatných jednotlivých zemníčů-uzemněňovací soustavu, soustava nejčstěji provedena v základu objektu nebo jako obvodové vedení.Uzemnění hromosvodu reviduje revizní technik.

Hmotné škody na stavbách a nebezpecí života

Tato cást reší kompletní systém používaný pro snížení hmotných škod zpusobeným úderem blesku do stavby. Systém ochrany pred bleskem (LPS) se skládá z vnitrní a vnejší ochrany.
Část obsahuje:
 1. - úvod
 2. - rozsah platnosti
 3. - termíny a definice
 4. - systém ochrany pred bleskem
 5. - hromosvod (vnejší systém ochrany pred bleskem)
 6. - vnitrní systém ochrany pred bleskem
 7. - údržba a revize systému ochrany pred bleskem
 8. - ochranná opatrení pred zranením osob nebo zvírat zpusobeným dotykovým nebo krokovým napetím

Informace o hromosvodu

Vnejší systém ochrany sestává ze systému jímacu, svodu a uzemnení.

Funkcí vnitrního systému ochrany je zabránit nebezpecným jiskrám uvnitr objektu aplikací budto ekvipotenciálního pospojování nebo oddelovací vzdáleností (a tím izolací) mezi částmi LPS a jinými elektricky vodivými cástmi. Vnitrní systém ochrany obsahuje systém vyrovnání potenciálu a dodržení dostatecných vzdáleností uvnitr chráneného objektu. Vlastní vyrovnání potenciálu se provede propojením všech oddelených vodivých cástí systému prímo s vodicem nebo pomocí prístroju prepetové ochrany.
 1. - Třída LPS – císlo oznacují zatrídení LPS podle hladiny ochrany pred bleskem, pro kterou je navržen.
 2. - Ekvipotenciální vyrovnání potenciálu zpusobeným bleskovým proudem (EB) – vzájemné spojení oddelených vodivých cástí systému LPS bud prímo nebo pres prepetové ochrany za úcelem zmenšení rozdílu potenciálu zpusobených bleskovým proudem.
 3. - Dostatecná vzdálenost (s) – vzdálenost mezi dvema cástmi, kde nemuže vzniknout nebezpecné jiskrení.
 4. - Jímací soustava – cást vnejšího LPS, která používá kovové prvky jako jsou tyce, mrížová soustava nebo závesná lana, jež jsou urcena k zachycení úderu blesku.
 5. - Uzemnovací soustava – cást vnejšího LPS, která je urcena ke svedení bleskového proudu do zeme a tam k jeho rozptýlení.
 6. - Zemnic – cást nebo soubor uzemnovací soustavy, která vytvárí prímý elektrický kontakt se zemí a která rozptýlí bleskový proud do zeme.
 7. - Obvodový (kruhový) zemnic – zemnic, který tvorí pod nebo na povrchu uzavrený kruh kolem objektu.
 8. - Základový zemnic – ocelová armatura základu nebo dodatecný vodic, který je uložen v betonových základech objektu a je použit jako zemnic.
 9. - Zkušební spojka – spojka, která je navržena a umístena tak, aby bylo možno provést elektrickou zkoušku a merení soucástí LPS.


BANKY| CESTOVKY | AUTO | ENERGIE SLUNCE | TEPELNÁ ČERPADLA| LED ZDROJE | Energie | Pneumatiky | Databáze | Tepelná čerpadla| Obklady | Sklenářství | Elektrické topení| Radonový průzkum