wz
Revize Hromosvodu Praha
Revize hromosvodu Revizní technik hromosvodů Reference Revize Hromosvodu Kontakt revizní technik Termíny revize hromosvodu Hromosvody
Uzemnění hromosvodu Cena revize Ochrana před Bleskem vnější ochrana vnitřní ochrana ČSN 341390 ČSN 62305-1 ČSN 62305-2 ČSN 62305-3 ČSN 62305-4 zákony hromosvody vyhlášky hromosvod
Specializace na revize Praha
Revize hromosvodu
Ochrana před bleskem Středočeský kraj

Revize hromosvodu Praha
Revize uzemnění
Revize hromosvodů Praha 5
Elektro revize Praha
Revize hromosvodu Praha 6
Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem Praha
Vnější ochrana před bleskem Praha a okolí Prahy

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

kontakt revize

Provádím
Pravidelné a Výchozí Revize
Revize Elektro
Revize elektrických zařízení
Revize elektrických spotřebičů
Elektro revize uzemnění
Revize elektroinstalace
Revize elektro spotřebičů
Cena revize elektro nářadí
Ochrana před bleskem
Revize elektropřístrojů
Revize pracovních strojů Cena revize elektro
Revize rozvaděčů
Revize ručního nářadí
Elektroinstalace
Kontakt revizní technik
Revize elektřiny
Revize hromosvody
Revizní technik hromosvodů
Elektrorevize

REVIZE Hromosvodu - cena revize dohodou - neplátce DPH
Revize hromosvodů Praha a okolí Prahy (středočeský kraj) - pošlete poptávku - mail na revizního tehcnika

Rozsah činnosti - Revize hromosvodů- revize elektrospotřebičů- revize elektroinstalace -  telefon

druhy revízií bleskozvodov

    * VÝCHODISKOVÉ REVÍZIE hromozvodu-vykonáva sa pred uvedením sústavy bleskozvodov do prevádzky, kolaudácia rodinného domu, živnostenské prevádzky, osadenie elektromeru bytu, uvedenie do prevádzky priemyselného objektu, celková oprava sústavy hromozvodu budovy apodobně.
    * PRAVIDELNÉ REVÍZIE hromozvodu-vykonáva sa podľa termínov uvedených v normách ČSN331500, ČSN341390 - novo riešené v STN 62305 - podľa druhov objektu aa triedy sústavy bleskozvodu. V norme STN 62305 novo riešený riešené prehliadky s termínmi podľa normy.
    * MIMORIADNE REVÍZIE hromozvodu-vykonáva sa po zásuhu blesku a pri čiastkových opravách hromozvodu

Rozdelenie ochrany pred bleskom

    * VONKAJŠIE ochrana pred bleskom-klasický hormosvodd-úlohou vonkajšej ochrany pred bleskom je ochrana objektov pred tepelnými a mechanickými účinkami blesku. Vonkajšia ochrana pred bleskom sa musí podľa vyhlášky zriaďovať na stavbách a zariadeniach tam, kde by blesk mohol spôsobiť:

   1. - Ohrozenie života alebo zdravia (napr. bytový dom, stavba na zhromažďovanie väčšieho počtu osôb, stavba pre obchod, zdravotníctva a školstva, stavby verejných ubytovacích zariadení alebo väčšieho počtu zvierat,
   2. - Poruchu s rozsiahlymi dôsledkami (napríklad elektráreň, plynáreň, vodáreň, budova pre komunikačné zariadenia, stanice),
   3. - Výbuch (napríklad výrobňa a sklad výbušných a horľavých látok, kvapalín a plynov)

    * VNÚTORNÉ ochrana pred bleskom-základom pre realizáciu vnútornej ochrany pred účinkami blesku a prepätia je vyrovnanie potenciálov, tj pripojenie všetkých kovových častí na prípojnicu pospájanie. Tým sa obmedzí vznik napäťových rozdielov v elektrickej inštalácii nad príslušnú medzu a následný výboj.
      Vnútorné ochranu pred bleskom tvorí súhrn opatrení na zníženie účinkov elektromagnetických impulzov spôsobených bleskovým prúdom (LEMP) vo vnútri chráneného objektu.
      Medzi tieto opatrenia vnútornej ochrany patrí vyrovnanie potenciálov, odtienenie budov, miestností a priestorov, odstránenie nebezpečných priblíženie a súbeh a vyrovnanie potenciálov, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj účinná ochrana proti prepätiu. Zvodiče bleskových prúdov a prepätia, ako prvky vnútornej ochrany, pripájajú silové elektrické zariadenia k ekvipotenciálna prípojnicu nepriamo cez iskrisko a varistory a obmedzujú prepätie.
      Vnútorné LPS musí zabrániť nebezpečnému iskreniu vnútri chráneného objektu, ktoré môžu byť spôsobená prechodom bleskového prúdu nielen vo vonkajšom LPS, ale aj v iných vodivých častiach objektu. Nebezpečným iskrením medzi rozdielnymi časťami môže byť zabránené:
      - Ekvipotencionálním pospájaním (vyrovnanie potenciálov)
      - Elektrickým odizolovaním

Uzemnenie bleskozvodu
Uzemnenie bleskozvodu je najdôležitejšou časťou hromosvodní soustvy, na dobrom uzemnenie záleží či zvedie do zeme zaachcený výboj bez ďalších prípadných nepriaznivých dôsledkov pre chránený objekt. Uzemnenie delíme podľa prevedenia na dva základné druhy-uzemnenie vykonané zo samostatných jednotlivých zemniaci-uzemněňovací sústavu, sústava nejčstěji vykonaná v základe objektu alebo ako obvodové vedení.Uzemnění hromozvodu reviduje revízny technik.
Blesky, Hromy, búrky
Blesky s sprievodným zvukovým efekter (hromu) sú prírodný úkaz, ktorý v Českej republike pôsobí väčšinou v období búrkového obdobia od 1.marca do 30. septembra, zvyčajne je v roku 20-30 búrkových dní. Ako zabezpečiť naše obydlia pred rizikom vzniku požiaru od úderu blesku? Po každom zásahu blesku je nutnéprovést revízia bleskozvodu a odstránenie závad!
Informácie pre revíziu hromozvodu
Dôležitým podkladom pre revíziu bleskozvodov je dokumentácia sústavy bleskozvodov Z projektovej dokumentácie revízny technik zistí, či je uzemňovací sústava typu A (STN 62305-3, článok 5.4.2.1) alebo typu B (STN 62305-3, článok 5.4.2.2). Usporiadanie typu A obsahuje vodorovný alebo zvislý uzemňovač, ktorý je inštalovaný mimo chránenej stavby. Tento zemnič musí byť uložený v zemi s horným koncom minimálne 0,5 m nad povrchom a pokiaľ možno čo najrovnomernejšie rozdelený, aby sa v krajine znížili účinky elektrickej väzby. Usporiadanie typu B obsahuje buď obvodový uzemňovač mimo chráneného objektu (minimálne 80% jeho celkovej dĺžky musí byť uložené v zemine), alebo základový uzemňovač. Zemnič by mal byť uložený v hĺbke 0,5 mv zemi a vo vzdialenosti asi 1 m od vonkajšej steny objektu. V revízne správe je potrebné uviesť, aký typ uzemňovacie sústavy bol pre revidovaný objekt použitý.
STN 341390 - Ochrana pred bleskom
Dôležitým podkladom pre revíziu bleskozvodov je dokumentácia sústavy bleskozvodov Z projektovej dokumentácie revízny technik zistí, či je uzemňovací sústava typu A (STN 62305-3, článok 5.4.2.1)
Záchytné zariadenia bleskozvodu -
 slúži k ochrane objektu pred priamym úderom blesku. Toto zariadenie zachytávače a zberného vedenia možno nahradiť existujúcimi kovovými strechami, zábradlím a inými kovovými predmetmi na streche ako náhodných zberných zariadení.

Zvodu bleskozvodu -
 
slúži k vodivému pripojenie zberného zariadenia na uzemnenie. Majú za úlohu spoľahlivo zviesť zachytený blesk do krajiny čo najkratšou cestou tak, aby sa predišlo nebezpečným přeskokům do kovových hmôt v objekte. Zvody môžeme vytvoriť ako vonkajšie alebo skryté. Kovových konštrukcií umiestnených na objekte je možné využiť ako náhodných zvodov, výnimočne tiež konštrukcií prechádzajúcich objektom.
 


BANKY| CESTOVKY | AUTO | ENERGIE SLUNCE | TEPELNÁ ČERPADLA| LED ZDROJE | Energie | Pneumatiky | Databáze | Tepelná čerpadla| Obklady | Sklenářství | Elektrické topení| Radonový průzkum