wz
Praxe od roku 1979 pro Revize Elektro a Hromosvodu 
Revize hromosvodu Revizní technik hromosvodů Reference Revize Hromosvodu Kontakt revizní technik Termíny revize hromosvodu Hromosvody
Uzemnění hromosvodu Cena revize Ochrana před Bleskem vnější ochrana vnitřní ochrana ČSN 341390 ČSN 62305-1 ČSN 62305-2 ČSN 62305-3 ČSN 62305-4 zákony hromosvody vyhlášky hromosvod
Specializace na revize Praha
Revize hromosvodu
Ochrana před bleskem Středočeský kraj

Revize hromosvodu Praha
Revize uzemnění
Revize hromosvodů Praha 5
Elektro revize Praha
Revize hromosvodu Praha 6
Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem Praha
Vnější ochrana před bleskem Praha a okolí Prahy

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

kontakt revize

Provádím
Pravidelné a Výchozí Revize
Revize Elektro
Revize elektrických zařízení
Revize elektrických spotřebičů
Elektro revize uzemnění
Revize elektroinstalace
Revize elektro spotřebičů
Cena revize elektro nářadí
Ochrana před bleskem
Revize elektropřístrojů
Revize pracovních strojů Cena revize elektro
Revize rozvaděčů
Revize ručního nářadí
Elektroinstalace
Kontakt revizní technik
Revize elektřiny
Revize hromosvody
Revizní technik hromosvodů
Elektrorevize

Praxe Revize elektro a Hromosvodu - cena revize dohodou - neplátce DPH
Revize hromosvodů Praha a okolí Prahy (středočeský kraj) -pošlete poptávku - mail na revizního tehcnika

Rozsah činnosti - Revize hromosvodů- revize elektrospotřebičů- revize elektroinstalace -  telefon

dlouholetá praxe v činnosti revizí hromosvodů

 • REVIZE HROMOSVODU rodinné a bytové domy Praha
 • REVIZE HROMOSVODU zdravotnícké a ambulatní objekty
 • REVIZE HROMOSVODU školské areály a budovy
 • REVIZE HROMOSVODU hotaly a ubytovny

  Oprávnění a reference revize hromosvodů

  Revize elektro a hromosvodů provádím v celé ČR s  převážnou působností v Praze a středočeském kraji

  Revizní činnosti v objektech

  v objektech ministerstva obrany - Praha 6 , Juliska, Kbely ministerstvo obrany - Stará Boleslav,Kostelec nad Labem

  Thomayerovy nemocnice Praha 4 - Krč, Institut klinické a experimentální medicíny Praha 4, Krč

  Endokrinologický ústav Praha 1,Základní školy  Švehlova a U Roháčových kasáren

  Elektrorevize Základní a mateřské školy Praha 1-10, Velké Přílepy

  SSHR-Praha 5

  Bytové domy Praha 1, Praha2 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9 Praha 10

  Revize elektrospotřebičů Praha 1 - 10

  OSVĚDČENÍ a OPRÁVNĚNÍ pro REVIZE ELEKTRO

  oprávnění pro revize, montáže a opravy ITI č.6311/2/05/EZ-M,O,R,Z - E2/A

  osvědčení pro revize hromosvodů ITI č.1987/2/10/R-EZ-E2/A

  oprávnění pro elektrorevize a revize hromosvodu SOTD MO č.068/04-EZ-M,O,R,Z-E2A/12


  Revizní technik hromosvodů a dokumenta soustavy hromosvodů

  Z projektové dokumentace revizní tech­nik zjistí, zda je uzemňovací soustava typu A (ČSN 62305-3, čl. 5.4.2.1) nebo typu B (ČSN 62305-3, čl. 5.4.2.2). Uspořádání typu A obsahuje vodorovný nebo svislý zem­nič, který je instalován vně chráněné stavby. Tento zemnič musí být uložen v zemi s hor­ním koncem minimálně 0,5 m nad povrchem a pokud možno co nejrovnoměrněji rozdělen, aby se v zemi snížily účinky elektrické vazby. Uspořádání typu B obsahuje buď obvodový zemnič vně chráněného objektu (minimálně 80 % jeho celkové délky musí být uloženo v zemině), nebo základový zemnič. Zemnič by měl být uložen v hloubce minimálně 0,5 m v zemi a ve vzdálenosti asi 1 m od vnější zdi objektu. V revizní zprávě je nutné uvést, jaký typ uzemňovací soustavy byl pro revidovaný objekt použit.

  Hromosvod a LPMS

  LPMS je kompletní systém ochranných opat­ření pro vnitřní systém ochrany před LEMP. Tato ochranná opatření jsou založena na koncepci zón ochrany před bleskem (LPZ – Lightning Protection Zone). Zóny jsou teore­ticky přiřazené prostory, kde úroveň LEMP je shodná s odolností systémů uvnitř zón. To znamená, že revizní technik potřebuje mít k dispozici dokumentaci k systému ochrany před LEMP a rozdělení objektů do jednotli­vých zón s přesným vyznačením rozhraní jed­notlivých LPZ. Bez vědomosti rozsahu jed­notlivých zón je nemožné provést kontrolu, zda jsou jednotlivé části instalace před LEMP dostatečně chráněny.

  Revize uzemnění a pospojování

  Soustava pospojování minimalizuje rozdí­ly potenciálů a může snížit magnetické pole. V předcházející kapitole však nebyla zmíně­na velmi důležitá problematika pospojování na rozhraních zón LPZ, které musí být prove­deno pro všechny kovové části a inženýrské sítě (kovová potrubí, napájecí vedení apod.).Revize hromosvodu-pospojování musí být provedeno přes přípoj­nice pospojování.

  Revizni technik hromosvodů a měření zemního odporu

  Jedná se klasickou můstkovou metodu - je nutné mít při měření k dispo­zici dvě pomocné elektrody (PE a CE), ne­boli dle ČSN 332000-6 pomocné zemniče T1 a T2, které se umístí od měřeného zemniče v takové vzdálenosti, aby vzájemný vliv byl co nejmenší. Pro jednoduché zemniče stačí vzdálenost lCE = 40 m a lPE = 25 m. Pro slo­žité zemniče (zemnění) se volí lCE = 3krát největší rozměr nebo úhlopříčka zemniče a lPE = 0,62 lCE. I když výše popsaná „klasic­ká“ můstková metoda je uvedena v normě, která má platnost pouze do 1. 6. 2009, není jistě „zakázané“ měřit i nadále zemní odpor výše popsanou metodou.

  Rodinné domy a revize hromosvodu -

  Jedná se o domy vy­baveéy běžnou elektronikou, televizní anté­nou, případně satelitní anténou. Dům s běž­nou výbavou elektronik lze zařadit do třídy LPS III. U rodinného domu se sedlovou stře­chou bude zřejmě instalována jímací hřebe­nová soustava, která bude případně doplněna tyčovými jímači. Hřebenová jímací soustava vytvoří ochranný prostor (pro LPS). Přesa­hují-li některé části související se stavbou, je třeba pro tento ochranný prostor instalo­vat pomocné jímače. .

  Revize svodů hromosvodu

  revize slouží k ověření vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. Svody Mají za úkol spolehlivě svézt zachycený blesk do země co nejkratší cestou tak, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot v objektu. Svody můžeme vytvořit jako vnější nebo skryté. Kovových konstrukcí umístěných na objektu lze využít jako náhodných svodů, výjimečně též konstrukcí procházejících objektem.

  Revizní technik hromosvodů - Aktivní hromosvod

  Jak revidovat aktivní hromosvody“Neexistuje česká technická har­monizovaná norma, podle které by bylo mož­né posoudit shodu instalované ochrany před bleskem s jejími požadavky. V současné době (od 1. 2. 2009) platí pouze ČSN EN 62305-1 až -4, která je modifikací IEC 62305-1 až -4 a je českou verzí EN 62305-1 až -4. To zna­mená, že požadavky normy se aplikují na ev­ropské, ale i na celosvětové úrovni a všech­ny státy se jí musí řídit. Pokud byly (jako že byly) v ČR uvedeny do provozu aktivní hro­mosvody a byla na ně vydána výchozí revize), tak se revizní technik odvolá­val na francouzskou nebo slovenskou normu. Pokud jsem mohl číst některé revizní zprávy, musím říci, že mnohé z nich byly psány do­sti „mlhavě“ a revizní technik se odvolával na certifikáty, které vystavila příslušná zkušeb­na (slouží jako podklad pro vydání ES pro­hlášení o shodě) a na měření zemních odpo­rů. K otázce počtů svodů se většinou reviz­ní technik nevyjadřoval. Pokud jde o to, jak zrevidovat nový objekt (výchozí revize), kte­rý je před bleskem chráněn aktivním hromo­svodem, odpověď je jednoduchá. Nijak, pro­tože s platností souboru norem 62305-1 až -4 přestávají platit národní normy (souběh ná­rodních norem a evropské normy může být v každém státě jiný). U stávajících objektů, kde se provádí pravidelná (periodická) revize, se shoda posuzuje podle technických předpi­sů, podle kterých bylo zařízení uvedeno do provozu. Osobně bych doporučoval, aby pra­videlnou revizi u objektů s aktivním hromo­svodem prováděl ten revizní technik, který vystavil výchozí revizi.

  BANKY| CESTOVKY | AUTO | ENERGIE SLUNCE | TEPELNÁ ČERPADLA| LED ZDROJE | Energie | Pneumatiky | Databáze | Tepelná čerpadla| Obklady | Sklenářství | Elektrické topení| Radonový průzkum