wz
Revize Hromosvodu Praha
Revize hromosvodu Revizní technik hromosvodů Reference Revize Hromosvodu Kontakt revizní technik Termíny revize hromosvodu Hromosvody
Uzemnění hromosvodu Cena revize Ochrana před Bleskem vnější ochrana vnitřní ochrana ČSN 341390 ČSN 62305-1 ČSN 62305-2 ČSN 62305-3 ČSN 62305-4 zákony hromosvody vyhlášky hromosvod
Specializace na revize Praha
Revize hromosvodu
Ochrana před bleskem Středočeský kraj

Revize hromosvodu Praha
Revize uzemnění
Revize hromosvodů Praha 5
Elektro revize Praha
Revize hromosvodu Praha 6
Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem Praha
Vnější ochrana před bleskem Praha a okolí Prahy

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

kontakt revize

Provádím
Pravidelné a Výchozí Revize
Revize Elektro
Revize elektrických zařízení
Revize elektrických spotřebičů
Elektro revize uzemnění
Revize elektroinstalace
Revize elektro spotřebičů
Cena revize elektro nářadí
Ochrana před bleskem
Revize elektropřístrojů
Revize pracovních strojů Cena revize elektro
Revize rozvaděčů
Revize ručního nářadí
Elektroinstalace
Kontakt revizní technik
Revize elektřiny
Revize hromosvody
Revizní technik hromosvodů
Elektrorevize

REVIZE Hromosvodu - zákony - cena revize dohodou - neplátce DPH
Revize hromosvodů Praha a okolí Prahy (středočeský kraj) - pošlete poptávku - mail na revizního tehcnika

Rozsah činnosti - Revize hromosvodů- revize elektrospotřebičů- revize elektroinstalace -  telefon

hromosvody a zákony

Je povinost mít na RD hromosvod nebo není?

V případě rodinného domu platí to samé jako v případě jakékoliv jiné stavby. Každý, kdo staví musí respektovat stavební zákon 183/2006 Sb.  a  prováděcí vyhlášku  268/2009 Sb.  
§ 36
Ochrana před bleskem
(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit 
a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,
b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,
c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,
d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,
e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,
f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.
(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.
(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.
Z uvedené jasně vyplývá indikativní odkaz na ČSN EN 62305-2, tedy analýzu rizika.
      Výsledkem analýzy pak, ale není to, že by se ochrana před bleskem nemusela zřizovat nýbrž to, že riziko zásahu je tak malé a hodnota a význam obyvatel domu tak zanedbatelný, že nikomu nebude vadit, když po zásahu bleskem vše shoří.
Je otázkou, zda takovýto výsledek je to, co si tazatel na nutnost instalace hromosvodu (ochrany před bleskem) přál obdržet a zda je připraven si za bouřky zálibně v takovéto analýze číst a smát se bezstarostně od ucha k uchu.
To, že v analýze rizika vyjde riziko zásahu bleskem malé neznamená, že by blesk dům nezapálil.


BANKY| CESTOVKY | AUTO | ENERGIE SLUNCE | TEPELNÁ ČERPADLA| LED ZDROJE | Energie | Pneumatiky | Databáze | Tepelná čerpadla| Obklady | Sklenářství | Elektrické topení| Radonový průzkum