wz
Funkce Hromosvodu 
Revize hromosvodu Revizní technik hromosvodů Reference Revize Hromosvodu Kontakt revizní technik Termíny revize hromosvodu Hromosvody
Uzemnění hromosvodu Cena revize Ochrana před Bleskem vnější ochrana vnitřní ochrana ČSN 341390 ČSN 62305-1 ČSN 62305-2 ČSN 62305-3 ČSN 62305-4 zákony hromosvody vyhlášky hromosvod
Specializace na revize Praha
Revize hromosvodu
Ochrana před bleskem Středočeský kraj

Revize hromosvodu Praha
Uzemnění hromosvodu
Revize hromosvodů Praha 5
Elektro revize Praha
Revize hromosvodu Praha 6
Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem Praha
Vnitřní ochrana před bleskem Praha a okolí Prahy

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

kontakt revize hromosvodu

Provádím
Pravidelné a Výchozí Revize
Revize Elektro
Revize elektrických zařízení
Revize elektrických spotřebičů
Revize uzemnění
Revize elektroinstalace
Revize elektro spotřebičů
Cena revize elektro nářadí
Ochrana před bleskem
Revize elektropřístrojů
Revize pracovních strojů Cena revize elektro
Revize rozvaděčů
Revize ručního nářadí
Elektroinstalace
Kontakt revizní technik
Revize elektriky
Revize hromosvody
Revizní technik hromosvodů
Elektrorevize

Základní informace o Hromosvodu - cena revize dohodou - neplátce DPH
Ochrana před bleskem - základní informace -pošlete poptávku - mail na revizního tehcnika

Rozsah činnosti - Revize hromosvodů- revize elektrospotřebičů- revize elektroinstalace -  telefon

druhy hromosvodů

 • PASIVNÍ  HROMOSVOD - klasická soustava hromosvodů, jek ji známe - na objektu instalovaná soustava má za úkol zachytit výboj blesku a bezpečně ho svést do země. Pokud je hromosvod poškozen nebo není funkční, může blesk udeřit do vašeho domu a způsobit značné škody na majetku či zdraví.
 • AKTIVNÍ  HROMOSVOD-se skládají z hlavice, která je aktivována atmosférickou elektřinou a tím zvyšuje schopnost svést bleskový výboj právě ve vhodném bodě. Tyto hromosvody mají uzemnění obdobné, jako klasické hromosvody. Aktivní hromosvody jsou však dle současně platných norem velmi prodlematické a s platnou ČSN 62305 neslučitelné. Pokud věříme ve funkčnost aktivní hlavice hromosvodu, což není prakticky možné prokázat, je jistě problematická počet svodů u tohoto řešení a funkčnost bezpečného svedení blesku malým počtem svodů a vzdušných vzdáleností.

Aktivní hromosvod. Jak revidovat aktivní hro­mosvody?

 Neexistuje česká technická har­monizovaná norma, podle které by bylo mož­né posoudit shodu instalované ochrany před bleskem s jejími požadavky
V současné době (od 1. 2. 2009) platí pouze ČSN EN 62305-1 až -4, která je modifikací IEC 62305-1 až -4 a je českou verzí EN 62305-1 až -4. 
Požadavky normy se aplikují na ev­ropské, ale i na celosvětové úrovni a všech­ny státy se jí musí řídit
 Pokud byly v ČR uvedeny do provozu aktivní hro­mosvody a byla na ně vydána výchozí revizní zpráva, tak se revizní technik odvolá­val na francouzskou nebo slovenskou normu.Problematika počtu svodů aktivního hromosvodu. Jak zrevidovat nový objekt , kte­rý je před bleskem chráněn aktivním hromo­svodem, odpověď je jednoduchá. Nelze zrevidovat, pro­tože s platností souboru norem 62305-1 až -4 přestávají platit národní normy. U stávajících objektů, kde se provádí pravidelná (periodická) revize, se shoda posuzuje podle technických předpi­sů, podle kterých bylo zařízení uvedeno do provozu. 
 • VNĚJŠÍ ochrana před bleskem- klasický hormosvodd-úkolem vnější ochrany před bleskem je ochrana objektů před tepelnými a mechanickými účinky blesku. Vnější ochrana před bleskem se musí dle vyhlášky  zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit: 
  • VNITŘNÍ ochrana před bleskem-základem pro realizaci vnitřní ochrany před účinky blesku a přepětí je vyrovnání potenciálů, tj. připojení veškerých kovových  částí k  přípojnici pospojování. Tím se omezí vznik napěťových rozdílů v elektrické instalaci nad příslušnou mez a následný  výboj

  Hromosvod je tvoří

  1. - jímací soustava
  2. - svody
  3. - uzemnění

  Jímací soustava

  Pravděpodobnost, že bleskový proud vnikne do stavby, bude podstatně snížena, vhodným návrhem jímací soustavy. Jímací soustava muže být vytvořena vzájemnou kombinací následujících částí:
  1. - tyče (včetne samostatné stojících stožárů)
  2. - zavešená lana
  3. - mřížové vodiče
  Jímací soustava by měla být umístěna na rozích budov, na horních částech podle jedné nebo více následných metod. Přípustné metody pro stanovení umístění jímací soustavy jsou:
  1. - metoda valící se koule
  2. - metoda ochranného úhlu
  3. - metoda mrížové soustavy
  Všechny tyto tři metody lze kombinovat v rámci návrhu jednoho objektu.

  Svody hromosvodů

  Svod je elektricky vodivé spojení mezi jímací soustavou a uzemňovací soustavou. Svody by měly svést bleskové proudy do uzemnovací soustavy tak, aby na budove nevznikly škody nedovoleným vysokým oteplením svodu. Počet svodů je závislý na tříde LPS (I, II, III, IV) a je určen podle obvodu strešních hran objektu.

  JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ HROMOSVODU -

   slouží k ochraně objektu před přímým úderem blesku. Toto zařízení jímače a jímacího vedení lze nahradit stávajícími kovovými střechami, zábradlím a jinými kovovými předměty na střeše jako náhodných jímacích zařízení.

  SVODY HROMOSVODU
  -
   
  slouží k vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. Mají za úkol spolehlivě svézt zachycený blesk do země co nejkratší cestou tak, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot v objektu. Svody můžeme vytvořit jako vnější nebo skryté. Kovových konstrukcí umístěných na objektu lze využít jako náhodných svodů, výjimečně též konstrukcí procházejících objektem.

  Aby se snížila pravdepodobnost škod způsobených bleskem, který proteče LPS, je nutno svody umístit tak, aby spojovaly místo úderu se zemí:
  1. - více paralelními cestami
  2. - délka bleskového proudu byla co nejkratší
  3. - bylo provedeno vyrovnání potenciálu mezi vodivými součástmi objektu budovy
  Je-li navržen neoddálený hromosvod, musí být použity v každém případě minimálne dva svody.


  Uzemnění hromosvodu

  Důležitými kritérii uzemnění jsou jeho tvary a rozměry tak, aby došlo k rozdělení bleskového proudu do země a byla zmenšena nebezpecná přepetí. Všeobecně se doporučuje zemní odpor nižší než 10 .
  Rozlišují se dva základní druhy uzemnení.


  Uspořádání Typ A

   Toto uspořádání se skládá z vodorovného nebo svislého zemniče, instalovaného vně chráněné stavby, který je spojen s každým svodem. Minimální počet zemničů jsou dva. Minimální délka zemniče l1 je závislá na trídě LPS a rezistivitě pudy (.m). Minimální délka nemusí být dodržena, je-li zemní odpor uzemnení menší než 10 .

   Usporádání Typ B
  Toto usporádání sestává bud z okružního zemniče vně objektu, nebo ze základového zemniče.


   Pozor na bouřky a blesky! Zajistěte si klid provádějte revize hromosvodu


   BANKY| CESTOVKY | AUTO | ENERGIE SLUNCE | TEPELNÁ ČERPADLA| LED ZDROJE | Energie | Pneumatiky | Databáze | Tepelná čerpadla| Obklady | Sklenářství | Elektrické topení| Radonový průzkum